Grote bonte specht 2
Grote zilverreiger op dijk voor riet
IJsselmeerkust Piaam groep lepelaars
It Swin vlak water
Natuurbegraafplaats Ruigahuizen Bremer Wildernis 2
Oordenwei bij Kolderwolde koolzaad tegen de berm 2
Oudemirdum vanaf de IJsselmeerdijk langs de Sefonsterdyk
Oudemirdumerklif schuilhaventje noord bij hoogwater storm 3
Oudemnirdum bosrand Elfbergen bos
Paddenstoel porseleinzwammen
Reeen roedel in weiland grazend4
Wilde plant grasklokjes
Zonsondergang boven Mirns 2
Bremerwildernis natuurbegraafplaats ingang
Logo ANBI

Stichting Gaasterlân Natuerlân geeft de natuur een stem

In 1987 van de vorige eeuw stak een aantal verontruste inwoners van Gaasterland de koppen bij elkaar omdat men er genoeg van had dat er steeds meer natuur moet worden ingeleverd. Stichting Gaasterlân Natuerlân werd opgericht met als doel het in stand houden en zo mogelijk versterken van de natuur-, landschap- en milieuwaarden in de toenmalige gemeente Gaasterlân Sleat.

Met de vorming van de nieuwe gemeente De Fryske Marren is de doelstelling verbreed naar de gehele gemeente, maar de focus blijft liggen op behoud en vooral herstel van natuurwaarden in Gaasterlân. Met stichting Moai Skarsterlân en vereniging Vrienden van het Nannewiid wordt nauw samengewerkt in de “Krite Mar en Gaast”.

Deze drie organisaties blijven hun eigen doelstellingen nastreven, maar drie weten meer dan een en door samen te werken staan we richting overheid sterker. Gaasterlân Natuerlân kiest dus zeker voor samenwerking en is graag bereid tot overleg, maar is en blijft bewust ook de spreekwoordelijke luis in de pels.

Gaasterland wordt sinds eeuwen geroemd om zijn unieke glooiende natuurlandschappen, waarbij het coulissenlandschap, de natuurlijke zeeweringen met de kliffen, de gevarieerde bossen en de meren in het oog springen. Helaas staat de gevarieerde flora en fauna ook in onze prachtige streek steeds meer onder druk. We noemen uitdrukkelijk de steeds industriëlere landbouw en de daarmee samenhangende behoefte aan schaalvergroting. Steeds meer bomensingels en andere kleinschalige landschapselementen verdwijnen. Ten gevolge van stikstofuitstoot wordt vergrassing en verruiging gestimuleerd en loopt de biodiversiteit in de ons nog resterende natuurgebieden steeds verder achteruit. Omdat onze overheden er maar niet in slagen een evenwichtig samenhangend beleid voor de belangrijkste economische actoren in onze regio, namelijk de agrarische sector en de toeristische sector,  te bewerkstelligen, waarbij de belangen van alle  inwoners wat ons betreft voorop dienen te staan, zien we ons genoodzaakt steeds opnieuw in actie te komen. Dat doen we o.a. door:

  • Het signaleren van activiteiten en gebeurtenissen die de natuur, het landschap of het milieu bedreigen, en het tegengaan of verminderen daarvan.
  • We voeren actie als dat nodig is, en schuwen zo nodig het voeren van juridische procedures niet.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuurlijke organen (zoals gemeente en provincie), bedrijven en andere instanties.
  • Samenwerking met andere, gelijkgestemde organisaties.

SGN is mede initiatiefnemer en organisator van de succesvolle Gaasterlandse natuurweek; meer informatie op de website van de Gaasterlandse Natuurweek. 
Zie ook de nieuwspagina op deze site voor aankondigingen etc.

Natuurfoto's

Natuurfotograaf en trouwe steun van SGN,  Jan Tijsma uit Oudemirdum, brengt wekelijks een nieuwsbrief uit met prachtige foto’s van de flora en fauna in zuidwest Fryslân. Als u uw naam doorgeeft via zijn website www.jantijsma.nl krijgt u deze foto’s wekelijks in uw mailbox. 
(De foto’s op onze site zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Tijsma).

Krite Mar en Gaast

Op 1 januari 2014 zijn de gemeenten  Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân opgegaan in de nieuwe gemeente de Fryske Marren. De natuur en milieuorganisaties in deze voormalige gemeentes hebben hun  krachten gebundeld in een overkoepelende overlegstructuur, Krite Mar en Gaast.

De twee stichtingen en de vereniging blijven als zodanig bestaan en streven hun eigen doelstellingen na. Zij treden – daar waar dat mogelijk en zinvol wordt geacht – gezamenlijk op. Eens per halfjaar is er een overleg met de gemeente.

 Krite Mar en Gaast is bereikbaar via kritemarengaast@gmail.com. Het adres van SGN vindt u elders op deze site.

Onze partners zijn te vinden op deze websites: www.moaiskarsterlan.nl en/of www.vriendenvanhetnannewiid.nl. 

Geef ook uw stem aan de natuur

Door uw steun kan SGN haar stem nog krachtiger laten klinken. Voor slechts € 10,= per jaar (Meer mag natuurlijk ook)  bent u donateur en steunt u ons werk. Kijk op deze site onder menu Aandachtspunten en klik dan op Nieuwbrieven om te zien waar we ons zoal mee bezig houden.

SGN is een erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Daardoor kunt u  uw eventuele bijdrage(n) bij de belasting dienst opvoeren als schenking.

U kunt uw bijdrage storten op NL18RABO0131754831 t.n.v. Stichting Gaasterlân Natuerlân.  Even een mailtje naar ons secretariaat zodat we u op onze lijst voor de nieuwsbrief kunnen zetten is daarbij erg handig: info@gaasterlan-natuerlan.nl Als u wilt bellen kan dat natuurlijk ook: 06-20811747

Baardman