Harichsterbos

Het Harichsterbos bestaat voornamelijk uit zomereiken die van oorsprong op de rabatten zijn aangeplant. Kenmerkend aan het Harichsterbos zijn de lange, rechte lanen. Het bos wordt afgewisseld met stukken grasland. Deze graslanden vormen een belangrijk foerageergebied voor ree en das. De laatste jaren wordt in dit bos geregeld de steenmarter waargenomen. Voorkomende vleermuizen zijn rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis. In het bos hangt een groot aantal vogelnestkastjes. Naast koolmees en pimpelmees maken ook de bonte vliegenvanger, gekraagde roodstaart en ringmus hiervan dankbaar gebruik.

Let ook op de mooie grote taxusstruiken. De taxus is een langzame groeier en deze struiken moeten dan ook al behoorlijk oud zijn. Een bijzonder aspect van het bos vormt een oude lindenlaan aan de zuidwestkant. De laan is indertijd doorsneden door de autoweg Balk-Koudum hetgeen te zien is aan de linden van gelijke leeftijd aan de beide zijden van de weg. In deze laan met ondergroei is de broedvogelbevolking het rijkst.