Huitebuersterbûtenpolder

Op 4 augustus 1988 is de Huitebuersterbûtenpolder in het kader van de toenmalige Relatienota aangewezen als reservaatgebied. Dat betekent dat planologisch een bestemming als natuurgebied vastligt, zij het zonder tijdsaanduiding. Slechts als een eigenaar zijn grond wenst te verkopen, komt It Fryske Gea als beheerder van de Friese IJsselmeerkust in beeld voor verwerving. En pas als alles door It Fryske Gea is verworven, kan worden overgegaan tot integrale herinrichting ten behoeve van de natuur. En dat kan met vijf eigenaren lang gaan duren.
Het gaat om 86 ha. met hoge potenties. De hoog gelegen schrale duintjes kunnen in een grote diversiteit aan gradiënten overgaan in lagere natte en meer voedselrijke gronden. De dynamiek van het IJsselmeerwater in combinatie met jaarrondbegrazing als sturende processen tarten de verbeelding als het om natuurrijkdom gaat. Hier kan een soort uiterwaardenlandschap ontstaan. In een halfopen landschap wisselen bomen en struiken af met riet en biezenvegetaties en grazige vegetaties. Hier kunnen zeldzame vogels worden verwacht als baardmannetje, kwartel, paapje, grauwe klauwier, porseleinhoen, bruine kiekendief en roerdomp.