Wiede Rien en Dollen

De Wiede Rien is een wijd (verbreed) deel van de waterloop De Rien. Het gebied bestaat voornamelijk uit water en rietland. De Dollen is een rietland met een klein broekbosje. Rondom beide gebieden ligt grasland. In een van de tussenliggende kavelsloten groeit krabbescheer. Krabbescheer is een soort die het de laatste jaren erg moeilijk heeft gehad. De gebieden vormen een rustgebied voor reeën uit de omliggende graslanden en geven deze dieren dekking. Voorkomende broedvogels zijn onder andere: bruine kiekendief, roerdomp, blauwborst, grasmus, kneu en sprinkhaanzanger.

In 2007 is het gebied drastisch heringericht. Een zeer wezenlijke ingreep is de herziening van de waterhuishouding. Deze is geïsoleerd van de omliggende landbouwgronden. Hierdoor kan het gebied natter worden gehouden en behoort moerasontwikkeling tot de mogelijkheden. Er is ook flink wat vergraven waardoor allerlei nieuwe overgangen tussen land en water zijn gecreëerd.
Deze bieden prachtige mogelijkheden voor een keur aan flora en fauna die gebonden is aan Fryslâns visitekaartje bij uitstek, moeras.