Wijcklerhop

Het Wijckelerhop bestaat voornamelijk uit rietland dat aan het Slotermeer grenst. Een deel van het rietland verruigt en hier ontstaat dan ook broekbos. Door de verruiging komt er een grote variatie aan soorten voor. Broedvogels zijn o.a: Baardmannetjes, snor, kleine karekiet, tafeleend, krakeend, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, kneu en koekoek. Roofvogels zijn er ook goed vertegenwoordigd met buizerd, bruine kiekendief en torenvalk. De redelijk zeldzame porceleinhoen wordt er ook waargenomen en ook is de Roerdomp aanwezig. In het winterhalfjaar komen op het water grote hoeveelheden watervogels voor zoals grote zaagbek, kuifeend, nonnetje, smient en tafeleend.